Informacje o kursach kwalifikacyjnych


Ogółne informacje o kursach kwalifikacyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).  Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:
• uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
• zdobyciu nowego zawodu,
• zwiększeniu szans przy poszukiwniu zatrudnienia,
• rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne rozpoczynamy w październiku 2016 roku.

Dla zawodu Technik Elektryk – kwalifikacja:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
(kwalifikacja wspólna dla zawodów: elektromechanik, elektryk, technik elektryk)

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
(kwalifikacja wspólna dla zawodów: elektryk, technik elektryk)

Dla zawodu Technik informatyk – kwalifikacja:

E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
(kwalifikacja dla zwodu technik informatyk.)

Zajęcia prowadzone będą w systemie wieczorowym lub zaocznym, w zależności od preferencji kandydatów.

Zgłoszenia na kursy rozpoczynające się w październiku 2016 przyjmujemy do 26 sierpnia 2016 r.

Rekrutacja dodatkowa do 29 września 2016r.

Formularz zgłoszenia na kurs