Regulamin strzelnicy


WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

I. Prowadzący strzelanie:

1. Prowadzi strzelanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi dla tego rodzaju strzelań oraz warunkami określonymi ATESTEM strzelnicy.

2.Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszącym.

3. Wyznacza korzystającym za strzelnicy stanowiska strzeleckie, miejsce do treningu na sucho, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.

4.Wypełnia książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a.imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;

b. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego za strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń;

c. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem;

d.użytkownicy strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego nie będący członkami Zrzeszenia PZŁ są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

5.Na strzelnicy zabrania się :

a.osobom towarzyszącym, korzystającym za strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią;

b.używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkowania;

c.spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem;

6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający za strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

NA STRZELNICY, W MIEJSCU WIDOCZNYM, UMIESZCZA SIĘ:

1.Regulamin strzelnicy.

2.Plan strzelnicy z oznaczeniem:

a.stanowisk strzeleckich

b.punktu sanitarnego

c.dróg ewakuacyjnych

d.miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności

3.Wykaz sygnałów alarmowych.

4.Informację o możliwości i sposobu połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

SPOSOBY OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Broń palną na terenie strzelnicy poza stanowiskiem przenosi się rozładowaną, z otwartymi komorami nabojowymi. W przypadku pistoletów i rewolwerów obowiązuje noszenie ich w kaburach, schowaną w pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do jej przenoszenia.

2.Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie jako trening strzelecki.

3.Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.

4. Strzelania i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących na strzelnicy celem.

5.Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

6.Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia się do kontroli prowadzącemu strzelanie.

7.Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń prowadzącego strzelanie.

8. Strzelający, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej ,zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

9.Po komendzie „STOP”/ „PRZERWIJ OGIEŃ” /, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę ,należy natychmiast przerwać strzelanie.

10. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

11. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

12. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

13. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

14. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ !!!

1.Strzelania do innych celów niż tarcze oraz celowania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

2.Wchodzenie na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią osobom towarzyszącym.

3.Używania broni innych osób korzystających za strzelnicy, bez zgody jej użytkownika /właściciela/ .

4.Spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających oraz przebywania na strzelnicy osób będących pod ich wpływem.