Rekrutacja zajęć Akademia ECDL w projekcie „Przejdź na zawodowstwo…”


Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Akademia ECDL B3 – przetwarzanie tekstów;

Akademia ECDL S1 – użytkowanie baz danych

Do udziału w zajęciach dodatkowych mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria formalne:

  • uczestnik jest uczniem/uczennicą szkoły
  • uczestnik mieszka w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczy się na terenie województwa;
  • uczestnik wyraża dobrowolną chęć udziału w zajęciach;.

Podstawą naboru jest złożenie wypełnionych i własnoręcznie  podpisanych dokumentów aplikacyjnych:

  • Formularza zgłoszeniowego;
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  • Oświadczeń uczestnika projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz utrwalania i rozpowszechniania wizerunku;

Dokumenty aplikacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż zaplanowano na zajęcia dodatkowe pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W następnej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:

–           w siedzibie szkół biorących udział w projekcie oraz

–           w Biurze Projektu: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 12