Rekrutacja do udziału w stażach zawodowych w projekcie „Przejdź na zawodowstwo…”


Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

Rekrutacja do udziału w stażach zawodowych:

Realizacja staży zawodowych będzie odbywała się w okresie wakacyjnym, tj.: VII – VIII 2017r. czas trwania stażu 150 godzin.

Do udziału w stażach mogą zgłaszać się osoby spełniające następujące kryteria formalne:

  • uczestnik jest uczniem/uczennicą szkoły
  • uczestnik mieszka w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczy się na terenie województwa;
  • uczestnik wyraża dobrowolną chęć udziału w praktykach lub stażach;
  • uczestnik posiada podstawy wiedzy teoretycznej w danym zawodzie;

Podstawą naboru jest złożenie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów aplikacyjnych:

  • Formularza zgłoszeniowego;
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  • Oświadczeń uczestnika projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz utrwalania i rozpowszechniania wizerunku;
  • Opinia nauczyciela dotycząca posiadania podstaw wiedzy teoretycznej w danym zawodzie pozwalającej na odbycie praktyki lub stażu.

Podstawę naboru stanowi opinia nauczyciela dotycząca posiadania podstaw wiedzy teoretycznej w danym zawodzie pozwalającej na odbycie praktyki lub stażu

Dokumenty aplikacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły- decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż zaplanowano miejsc na praktyki zawodowe lub staże i zajęcia dodatkowe pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W następnej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:

–           w siedzibie szkół biorących udział w projekcie oraz

–           w Biurze Projektu: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 12