Dofinansowanie wyposażenia pracowni przez Fundację PGE


W marcu 2017 roku Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie mgr inż. Anna Smolińska zwróciła się z wnioskiem do Fundacji PGE o dofinansowanie projektu „Doposażenia i modernizacji warsztatów szkolnych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Fundacja PGE pozytywnie rozpatrzyła wniosek skierowany przez ZSEn i przekazała darowiznę na wykonanie świadczenia sponsoringowego na zakup doposażenia i modernizacji warsztatów szkolnych .

Pozyskana pomoc finansowa pozwoliła na zakup brakującego wyposażenia do wykonywania połączeń zgrzewanych, montażu instalacji solarnej, pompy ciepła, turbiny wiatrowej oraz układów ze stacją przygotowania sprężonego powietrza.

Zakupione urządzenia i sprzęt pozwolą na realizację ćwiczeń, podczas których uczniowie zdobywają nowe umiejętności zawodowe związane między innymi z montażem i uruchamianiem  instalacji solarnej,  pompy ciepła, turbiny wiatrowej oraz układów z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Utworzone stanowiska do nauki zawodu wykorzystywane są również na zajęciach dodatkowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, u której zdiagnozowano braki na wcześniejszym etapie edukacyjnym dotyczących umiejętności manualnych.

Zajęcia wyrównawcze mają również pomóc uczniom, którzy mają utrudnione warunki nauki (miejsce nauki odległe od zamieszkania) i nie osiągają tak dobrych wyników nauczania jak ich rówieśnicy.