Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia


ELEKTRYK

nauczane języki obce: j. angielski

Zawód: elektryk – absolwenci kierunku  elektryk otrzymują zawód, który jest poszukiwany przez wielu pracodawców z branży elektrycznej i budowlanej przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, linii kablowych itp.. Mogą podjąć pracę zarówno w zakładach przemysłowych jak i w zakładach usługowych branży elektrotechnicznej. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m. in. w PGE, Elektromontażu, Elektrociepłowniach. Po ukończeniu Branżowej Szkoły Elektrycznej I stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu pierwszej kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł elektryka. Absolwenci Branżowej Szkoły Elektrycznej I stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole Elektrycznej II stopnia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły Elektrycznej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

W  szkole możesz uzyskać certyfikaty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, np.: ECDL,  uprawnienia SEP.