Komunikat ws. rozliczania staży i dokumentów koniecznych do wypłaty stypendium stażowego w roku 2019


KOMUNIKAT WS. ROZLICZENIA STAŻY i DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO

w projekcie „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

 

Informacja o zasadach rozliczenia dojazdów:

1) Refundacja kosztów poniesionych na przejazd z i na staż na terenie Lublina (bilet miesięczny):

a) podstawę do refundacji stanowić będzie kserokopia biletu elektronicznego wraz z potwierdzeniem doładowania obejmującego okres odbywania stażu;

2) Refundacja kosztów poniesionych na przejazd z i na staż poza terenem Lublina,

a) podstawę do refundacji stanowić będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, np. bilety jednorazowe lub miesięczne obejmujące okres odbywania stażu.

 

Informacja o dokumentach koniecznych do wypłaty stypendium stażowego:

 

Stażysta/tka zobowiązany jest w terminie 7 dni po zakończeniu stażu przedłożyć w siedzibie Szkoły – bezpośrednio do księgowości:

a) kserokopię Zaświadczenia o odbyciu stażu wydanego przez Pracodawcę,

b) dzienniczek stażu,

c) oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania)

d) dokumenty niezbędne do refundacji kosztów przejazdu (wymienione powyżej)

 

plik do pobrania: oświadczenie ws. konta bankowgo

koordynator projektu

Rafał Kuśmierczyk

 

Upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka obcego


 

29 maja 2018 roku odbyła się w klasie 2ft lekcja otwarta poprowadzona przez nauczyciela języka angielskiego Piotra Osińskiego. Lekcja miała na celu upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka obcego. Uczniowie zapoznali się m. in. z aplikacją You Glish oraz wykorzystywali gry słowne o nazwach  ascending dialogues, descending dialogues i blackout poetry kształtujące umiejętność twórczego pisania oraz dialogowania w języku angielskim. Czytaj więcej…

Działania wdrożone w szkole po powrocie ze szkolenia metodycznego na Malcie


Zdobyte na szkoleniu doświadczenia i umiejętności przekazuję uczniom podczas lekcji, wspólnie z uczniami (kasa 3bt) prowadzę bloga dotyczącego baz danych. Na bieżąco uczniowie pod moim nadzorem umieszczają zagadnienia dotyczące bazy danych oraz strukturalnego języka zapytań SQL. Młodzież pisząc bloga porządkuje i utrwala wiadomości dotyczące baz danych, jest to dla nich doskonała okazja do powtórzeń wiadomości przed sprawdzianem lub egzaminem zawodowym.  Czytaj więcej…

Prezentacja z przebiegu mobilności


 

W dniu 20 marca 2018 roku odbyły się zebrania komisji: komisji przedmiotów zawodowych, komisji przedmiotów informatycznych, komisji przedmiotów humanistycznych i komisji matematyczno- przyrodniczej.

W czasie zebrań wyżej wymienionych komisji uczestnicy projektu przedstawili własne prezentacje multimedialne z realizacji celów i przebiegu odbytych przez nich mobilności. Wszyscy nauczyciele podkreślają, że inicjatywa realizacji kursów i szkoleń z programu POWER jest bardzo dobrą formą doszkalania i podnoszenia kwalifikacji. Czytaj więcej…

Informacja o aktualizacji regulaminu projektu


Informujemy o aktualizacji regulaminu projektu oraz nowych wzorach dokumentów rekrutacyjnych.

Aktualne dokumenty do pobrania:

Regulamin na zajęcia i inne…- X.2017.pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji-12.4.pdf

Aneks 2 do Regulaminu na zajęcia i inne… XI.2017.pdf

Zał. 1f)-1-Formularz zgł.-IX.2017-TEnIn (ZSEn).pdf

Zał. 2-Deklaracja uczestnictwa 12.4-IX.2017.pdf

Zał. 3-Przetwarz. dan. 12.4-IX.2017.pdf

Zał. 5f)-Wybór kolejnej formy wsparcia-TEnIn.pdf

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”


W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego będzie realizowany projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Czytaj więcej…

Wyjazdy na Maltę


W dniach 03.07 – 14. 07.2017 nauczyciel przedmiotów informatycznych odbył dwutygodniowy kurs językowy   na Malcie w szkole językowej Maltalingua w miejscowości Saint Julian’s . Kurs obejmował 60 godzin dydaktycznych na poziomie B+. Czytaj więcej…

Kursy metodyczne i językowe w Wielkiej Brytanii


W ramach realizacji projektu ,, Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela‘’ w dniu 03.07.2017  jeden nauczyciel historii i jeden matematyki jako pierwsi spośród uczestników projektu rozpoczęli intensywny kurs języka  angielskiego  w   Nacel School of English w Londynie. Zajęcia w małych  grupach gdzie każdy uczestnik pochodził z innego kraju  pozwoliły im w znaczący sposób podnieść umiejętności komunikacyjne. Bliższe  poznanie kultury brytyjskiej i zabytków Londynu,  jednej z kluczowych europejskich stolic, było dodatkową wartością  uczestnictwa w projekcie szczególnie dla nauczyciela historii.   Czytaj więcej…