Komunikat ws. rozliczania staży i dokumentów koniecznych do wypłaty stypendium stażowego w roku 2019


KOMUNIKAT WS. ROZLICZENIA STAŻY i DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO

w projekcie „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

 

Informacja o zasadach rozliczenia dojazdów:

1) Refundacja kosztów poniesionych na przejazd z i na staż na terenie Lublina (bilet miesięczny):

a) podstawę do refundacji stanowić będzie kserokopia biletu elektronicznego wraz z potwierdzeniem doładowania obejmującego okres odbywania stażu;

2) Refundacja kosztów poniesionych na przejazd z i na staż poza terenem Lublina,

a) podstawę do refundacji stanowić będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, np. bilety jednorazowe lub miesięczne obejmujące okres odbywania stażu.

 

Informacja o dokumentach koniecznych do wypłaty stypendium stażowego:

 

Stażysta/tka zobowiązany jest w terminie 7 dni po zakończeniu stażu przedłożyć w siedzibie Szkoły – bezpośrednio do księgowości:

a) kserokopię Zaświadczenia o odbyciu stażu wydanego przez Pracodawcę,

b) dzienniczek stażu,

c) oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania)

d) dokumenty niezbędne do refundacji kosztów przejazdu (wymienione powyżej)

 

plik do pobrania: oświadczenie ws. konta bankowgo

koordynator projektu

Rafał Kuśmierczyk

 

Informacja o aktualizacji regulaminu projektu


Informujemy o aktualizacji regulaminu projektu oraz nowych wzorach dokumentów rekrutacyjnych.

Aktualne dokumenty do pobrania:

Regulamin na zajęcia i inne…- X.2017.pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji-12.4.pdf

Aneks 2 do Regulaminu na zajęcia i inne… XI.2017.pdf

Zał. 1f)-1-Formularz zgł.-IX.2017-TEnIn (ZSEn).pdf

Zał. 2-Deklaracja uczestnictwa 12.4-IX.2017.pdf

Zał. 3-Przetwarz. dan. 12.4-IX.2017.pdf

Zał. 5f)-Wybór kolejnej formy wsparcia-TEnIn.pdf

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”


W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego będzie realizowany projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Czytaj więcej…

Rekrutacja zajęć Akademia ECDL w projekcie „Przejdź na zawodowstwo…”


Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Czytaj więcej…

Rozpoczynamy nowy projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”


Szanowni Państwo.

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie z dniem 01.05.2017 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt obejmie swoim wsparciem uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Czytaj więcej…