Ogłoszenie o przetargu 28.06.2013r.


Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”
Numer ogłoszenia: 250468 – 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013r.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej. Czytaj więcej…

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.04.2013


Odpowiedź na pytanie z dnia 25.04.2013 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pracowni automatyki  w ramach projektu  „Nauka kluczem do dobrej pracy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 158148 – 2013 z dnia 22.04.2013 r.

Plik do pobrania – odpowiedź.jpg

Zmiana ogłoszenia


Zmiana ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pracowni automatyki  w ramach projektu  „Nauka kluczem do dobrej pracy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 158148 –2013 z dnia 22.04.2013 r. Czytaj więcej…

Informacja do ogłoszenia przetargowego z dnia 22.o4.2013r.


Znak sprawy: ZSE-2110/1/PJ_EFS/2013

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pracowni automatyki  w ramach projektu  „Nauka kluczem do dobrej pracy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 158148 – 2013 z dnia 22.04.2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pełna treść do pobrania w pliku:  modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 22.04.2013r.doc

modyfikacja treści ogłoszenia z dnia 22.04.2013r.jpg

Ogłoszenie przetargowe 22.04.2013


Przetarg na  dostawę sprzętu do pracowni automatyki w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” nr  ZSE-2110/1/PJ_EFS/2013.

Numer ogłoszenia: 158148 – 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki do pobrania poniżej. Czytaj więcej…

Informacja o wyborze oferty ZSE-2110/5/PJ_EFS/2012


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu  ,,Nauka kluczem do dobrej pracy”  nr ZSE-2110/5/PJ_EFS/2012

Pełna treść do pobrania – informacja_16.11.2012