Egzamin zawodowy


EGZAMIN ZAWODOWY  W 2019 R.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja:  styczeń/luty 2019

Część pisemna

10 stycznia 2019  – godz. 10.00 – kwalifikacja  E.07; E.25,
10 stycznia 2019 – godz. 12.00 – kwalifikacja B.22; E.08; E.13;
10 stycznia 2019 – godz. 14.00 – kwalifikacja E.14; E.20 ; E.24
zgodnie z harmonogramem

Część praktyczna

09 stycznia 2019 r.

godz: 09:00 – kwalifikacja B.22; E.24;  

godz: 13:00  – kwalifikacja E.20; 

 zgodnie z harmonogramem

 

15 stycznia 2019 r.
kwalifikacja  – E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

– godz: 08:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 12:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

– godz: 16:00  – 3 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 08 lutego – do 13 lutego 2019 r.
kwalifikacja  – E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

Ogłoszenie wyników 

sesji styczeń/luty 2019 – 22 marca  2019 r.

 

Zdający zgłaszają się do szkoły co najmniej 30 min przed każdą sesją egzaminacyjną i posiadają: dokument tożsamości oraz przybory pomocnicze wymienione poniżej.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada  2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2019 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

(* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2019 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione  poniżej.

Kwalifikacja  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi.

Kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – kalkulator prosty*,

Kwalifikacja  B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi.

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku