Egzamin zawodowy


EGZAMIN ZAWODOWY  W 2018 R.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja:  styczeń/luty 2018

Część pisemna

11 stycznia 2018  – godz. 10.00 – kwalifikacja E.07;
11 stycznia 2018  – godz. 12.00 – kwalifikacja E.06; E.08; E.13; E.22; E.23;
11 stycznia 2018  – godz. 14.00 – kwalifikacja E.14; E.20 ; E.24
zgodnie z harmonogramem

Część praktyczna

10 stycznia 2018

godz: 09:00 – kwalifikacja B.22; E.24;  

godz: 13:00  – kwalifikacja E.20; E.23;

 zgodnie z harmonogramem

15 stycznia 2018

– godz: 08:00; 12:00; 16:00 –  kwalifikacja E.14;  

 zgodnie z harmonogramem

od 22 stycznia – do 13 lutego 2018 r.
kwalifikacja  – E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

Zdający zgłaszają się do szkoły co najmniej 30 min przed każdą sesją egzaminacyjną i posiadają: dokument tożsamości oraz przybory pomocnicze wymienione poniżej.

 

Ogłoszenie wyników 

sesji styczeń /luty 2018 – 23 marca 2018 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada  2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/ luty 2018 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

(* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/ luty 2018 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione  poniżej.

Kwalifikacja  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych –  kalkulator prosty*.

Kwalifikacja E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej -kalkulator prosty*

Kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

(* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku