Egzamin zawodowy


EGZAMIN ZAWODOWY  W 2018 R.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja:  czerwiec/lipiec 2018

Część pisemna

19 czerwca 2018  – godz. 10.00 – kwalifikacja B.21; E.07; E.12,
19 czerwca  2018  – godz. 12.00 – kwalifikacja E.06; E.08; E.13;
19 czerwca  2018  – godz. 14.00 – kwalifikacja E.14; E.20 ; E.24
zgodnie z harmonogramem

Część praktyczna

26 czerwca 2018

godz: 09:00 – kwalifikacja E.22; E.24;  

godz: 13:00  – kwalifikacja E.20; 

 zgodnie z harmonogramem

 

od 25 czerwca – do 30 czerwca 2018 r.
kwalifikacja  – E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 27 czerwca – do 29 czerwca 2018 r.
kwalifikacja  – E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 28 czerwca – do 04 lipca 2018 r.
kwalifikacja  – E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– godz: 08:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 12:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

 godz: 16:00  – 3 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 29 czerwca – do 04 lipca 2018 r.
kwalifikacja  – E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

– godz: 08:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 12:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

 godz: 16:00  – 3 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

od 03 lipca – do 04 lipca 2018 r.
kwalifikacja  – B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– godz: 09:00 – 1 sesja egzaminacyjna;  

 godz: 15:00  – 2 sesja egzaminacyjna;

zgodnie z harmonogramem

Zdający zgłaszają się do szkoły co najmniej 30 min przed każdą sesją egzaminacyjną i posiadają: dokument tożsamości oraz przybory pomocnicze wymienione poniżej.

 

Ogłoszenie wyników 

sesji czerwiec/lipiec 2018 – 31 sierpnia  2018 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada  2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2018 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

(* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2018 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione  poniżej.

Kwalifikacja  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych – kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi.

Kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku