Egzamin zawodowy


EGZAMIN ZAWODOWY  W 2017 R.

Ogłaszanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla

sesji czerwiec/lipiec 2017 – 25 sierpnia 2017 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe „stara formuła” wydawane będą w sekretariacie szkoły od dnia 25 sierpnia 2017 r. w godzinach od 08:00 do 14:00.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2017 R.

Etap pisemny  – 12 czerwca 2017 r. – godz. 12:00

Etap praktyczny – 13 czerwca 2017 r. – godz. 09:00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec/ lipiec 2017 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione  poniżej.

Technik elektronik 311[07]  – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik elektryk 311[08]  – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017 R.

sesja:  czerwiec/lipiec 2017

Część pisemna

20 czerwca 2017 godz. 10.00 – kwalifikacja E.07; E.12; E.22; B.21
20 czerwca 2017 godz. 12.00 – kwalifikacja E.06; E.08; E.13
20 czerwca 2017 godz. 14.00 – kwalifikacja E.20 ; E.24
zgodnie z harmonogramem

Część praktyczna

26 czerwca 2017

godz: 09:00 kwalifikacja E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii                                                    cieplnej – zgodnie z harmonogramem

godz: 13:00 kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych – zgodnie z harmonogramem

od 26 czerwca – do 03 lipca 2017 r.
kwalifikacja E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – zgodnie z harmonogramem

od 27 czerwca – do 28 czerwca 2017 r.
kwalifikacja E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych – zgodnie z harmonogramem

od 28 czerwca – do 30 czerwca 2017 r.
kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – zgodnie z harmonogramem

od 28 czerwca – do 30 czerwca 2017 r.
kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – zgodnie z harmonogramem

05 lipca  2017 r.

kwalifikacja B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej– zgodnie z harmonogramem

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla

sesji czerwiec/lipiec 2017 – 25 sierpnia 2017 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/ lipiec 2017 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

(* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/ lipiec 2017 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione  poniżej.

Kwalifikacja  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych –  kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i                                                                                                                                 logarytmicznymi.

Kwalifikacja E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej -kalkulator prosty*

Kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 roku