Technikum Energetyczno – Informatyczne


4 – letnie na podbudowie gimnazjum.

Przyjęcia na postawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

Zawody:

a) kwalifikacje w ramach zawodu:

EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  fizyka,

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  geografia

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka, geografia

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  fizyka

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

 

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka, geografia

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

 

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

Technik Urządzeń Dźwigowych

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • montowania urządzeń dźwigowych;
 • oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
 • obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych;
 • organizacji prac związanych z montażem, obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności;
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

 Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem urzadzeń dźwigowych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się dozorem i konserwacją urządzeń dźwigowych,
 • przy montażu wind, dźwigów, wciągarek oraz mobilnych urządzeń dźwigowych,
 • w serwisach wind i urządzeń dźwigowych.

 Technik urządzeń dźwigowych może być zatrudniony jako:

 • na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych,
 • w zakładach naprawczych urządzeń dźwigowych,
 • w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych,
 • po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia i zdobycia uprawnień absolwenci mogą także pracować jako operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowych, montażyści urządzeń dźwigowych, inspektorzy dozoru technicznego.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 • przy montażu pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej,
 • w serwisach kolektorów słonecznych, pomp ciepła, pieców na biomasę
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako:

  • monter instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę,
  • konserwator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • kierownik zmiany przy:
  • montażu instalacji solarnych, produkcji podzespołów i układów do systemów solarnych,
  • konserwacji kolektorów słonecznych oraz układów ogrzewania pompami ciepła.

 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Technik Energetyk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów hydraulicznych i cieplnych,
 • wykonywania remontów maszyn i urządzeń energetycznych,
 • instalowania i użytkowania urządzeń cieplnych, elektrycznych i napędowych,
 • wykonywania pomiarów w procesach cieplnych i energetycznych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach.
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik energetyk może być zatrudniony jako:

 • monter urządzeń energetycznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń i maszyn energetycznych,
 • kierownik zmiany przy:
   • montażu instalacji energetycznych, produkcji podzespołów i układów,
  • konserwacji i obsłudze urządzeń, maszyn energetycznych oraz układów ciepłowniczych.

Technik Elektryk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów elektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych oraz aparatury sterującej pomiarowej i diagnozującej,
 • wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz pomiarów eksploatacyjnych i odbiorczych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży elektrycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik elektryk może być zatrudniony jako:

 • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • kierownik zmiany przy:
   • montażu instalacji elektrycznych,
   • produkcji podzespołów i układów energoelektronicznych,
  • konserwacji i obsłudze urządzeń, maszyn elektrycznych oraz układów przekształtnikowych.

Technik Elektronik

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów elektronicznych i obwodów drukowanych,
 • montowania, uruchamiania i testowania układów i urządzeń elektronicznych,
 • analizowania działania układów i urządzeń elektronicznych,
 • dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretacji otrzymanych wyników,
 • wykrywania usterek i niesprawności oraz przeprowadzania konserwacji urządzeń elektronicznych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym,
 • pisania prostych programów w jednym z języków programowania,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacji,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik elektronik może być zatrudniony jak:

 • monter urządzeń elektronicznych, teletechnicznych i automatycznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń elektronicznych i automatycznych,
 • kierownik zmiany przy:
   • montażu układów elektronicznych, automatycznych i telekomunikacyjnych,
   • produkcji podzespołów elektronicznych,

  • konserwacji i obsłudze.

Technik Informatyk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
 • wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
 • oprogramowania w różnych środowiskach systemowych,
 • programowania w prostych językach,
 • wykonywania prezentacji, stron www, montażu filmów, tworzenia grafik itp.,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży informatycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • w obsłudze informatycznej wszystkich działów gospodarki,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik informatyk może być zatrudniony jako:

 • konserwator systemu informatycznego,
 • programista,
 • administrator serwera.