Technikum Energetyczno – Informatyczne


4 – letnie na podbudowie gimnazjum.

Przyjęcia na postawie wyników egzaminu gimnazjalnego.

Zawody:

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka, geografia

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

     nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. niemiecki

lub

matematyka, geografia

nauczane języki obce w oddziale: j. angielski, j. rosyjski

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  fizyka

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

a) kwalifikacje w ramach zawodu:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

b) przedmioty rozszerzone: matematyka,  geografia

c) nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom technika i suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

Opis zawodów:

Technik Informatyk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
 • wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
 • oprogramowania w różnych środowiskach systemowych,
 • programowania w prostych językach,
 • wykonywania prezentacji, stron www, montażu filmów, tworzenia grafik itp.,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży informatycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • w obsłudze informatycznej wszystkich działów gospodarki,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik informatyk może być zatrudniony jako:

 • konserwator systemu informatycznego,
 • programista,
 • administrator serwera.

Technik Elektryk

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów elektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych oraz aparatury sterującej pomiarowej i diagnozującej,
 • wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz pomiarów eksploatacyjnych i odbiorczych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży elektrycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik elektryk może być zatrudniony jako:

 • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • kierownik zmiany przy:
   • montażu instalacji elektrycznych,
   • produkcji podzespołów i układów energoelektronicznych,
   • konserwacji i obsłudze urządzeń, maszyn elektrycznych oraz układów przekształtnikowych.

Technik Elektronik

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania prostych układów elektronicznych i obwodów drukowanych,
 • montowania, uruchamiania i testowania układów i urządzeń elektronicznych,
 • analizowania działania układów i urządzeń elektronicznych,
 • dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretacji otrzymanych wyników,
 • wykrywania usterek i niesprawności oraz przeprowadzania konserwacji urządzeń elektronicznych,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym,
 • pisania prostych programów w jednym z języków programowania,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacji,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

Technik elektronik może być zatrudniony jak:

 • monter urządzeń elektronicznych, teletechnicznych i automatycznych,
 • mistrz, technik d.s. pomiarowych,
 • konserwator urządzeń elektronicznych i automatycznych,
 • kierownik zmiany przy:
    • montażu układów elektronicznych, automatycznych i telekomunikacyjnych,
    • produkcji podzespołów elektronicznych,
    • konserwacji i obsłudze.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • w przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 • przy montażu pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej,
 • w serwisach kolektorów słonecznych, pomp ciepła, pieców na biomasę
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako:

 • monter instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę,
 • konserwator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kierownik zmiany przy:
 • montażu instalacji solarnych, produkcji podzespołów i układów do systemów solarnych,
 • konserwacji kolektorów słonecznych oraz układów ogrzewania pompami ciepła
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.